GespecialiseerdeJuristen.nl GespecialiseerdeJuristen.nlGespecialiseerdeJuristen.nlGespecialiseerdeJuristen.nl

ArbeidsrechtOndernemingsrechtAlgemene Voorwaarden Intellectueel EigendomsrechtEuropese RegelgevingContractenrecht

Home Juridisch Advies Werkwijze Tarieven Disclaimer Privacy Links Blog Contact
 

 

Disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan de GespecialiseerdeJuristen.nl website en het lezen van onze Legal Disclaimer. GespecialiseerdeJuristen.nl is een handelsnaam van MusicaJuridica en verzorgt een algemene privaatrechtelijke rechtspraktijk met hoogwaardig juridisch advies en procesrechtelijke vertegenwoordiging tegen een gunstig tarief, in het bijzonder gericht op Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Intellectueel Eigendomsrecht, Europees Recht en Contractenrecht. GespecialiseerdeJuristen.nl personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen. 

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

GespecialiseerdeJuristen.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin GespecialiseerdeJuristen.nl als portal fungeert volledig en juist is. GespecialiseerdeJuristen.nl is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. GespecialiseerdeJuristen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en GespecialiseerdeJuristen.nl geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dient derhalve geen actie te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

De website van GespecialiseerdeJuristen.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van GespecialiseerdeJuristen.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van GespecialiseerdeJuristen.nl. GespecialiseerdeJuristen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. GespecialiseerdeJuristen.nl geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. GespecialiseerdeJuristen.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. GespecialiseerdeJuristen.nl vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van GespecialiseerdeJuristen.nl en GespecialiseerdeJuristen.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van GespecialiseerdeJuristen.nl. Tevens is GespecialiseerdeJuristen.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van GespecialiseerdeJuristen.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is GespecialiseerdeJuristen.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.  

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster via 

 

Copyright © 2012 GespecialiseerdeJuristen.nl. All Rights Reserved. 

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door GespecialiseerdeJuristen.nl, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht. 

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van GespecialiseerdeJuristen.nl van toepassing. U krijgt ze uitgereikt voordat u de opdrachtverlening tekent, maar u kunt ze ook inzien op deze website (klik hier voor de algemene voorwaarden).

GespecialiseerdeJuristen.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina's van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt GespecialiseerdeJuristen.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina's van GespecialiseerdeJuristen.nl kunnen links naar (niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. GespecialiseerdeJuristen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Ook het advies van GespecialiseerdeJuristen.nl is geheel vrijblijvend. GespecialiseerdeJuristen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de webformulier vraagfunctie op de website of via de webpagina's van GespecialiseerdeJuristen.nl.

Daarnaast behoudt GespecialiseerdeJuristen.nl zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.

 

 

 

Heeft u een juridische vraag neem dan vrijblijvend contact met ons op via email of telefoon of gebruik het contactformulier:

Contact